LatvianEnglish
Projekti

 

 

Rīga, 01.02.2012

 

 Olainē būs jauns bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas punkts

 

AS BAO projekta mērķis ir Olainē izveidot sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktu, kas veicinātu ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā, atbilstoši reģionālajam apsaimniekošanas plānā noteiktajam aktivitāšu kopumam un normatīvo aktu prasībām. Projekts ietver īpaša asfaltēta laukuma izbūvi, pret nokrišņiem izturīga pārseguma izbūvi un sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas un uzglabāšanas konteineru iegādi un uzstādīšanu.

Kā norāda AS BAO valdes priekšsēdētājs Māris Kalniņš, ES Kohēzijas fonda atbalsts  šim projektam ir uzskatāms, par uzņēmuma darba un sabiedriski sociālās atbildības un misijas augstu novērtējumu.

Līgums starp AS BAO un VA "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" par "Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punkta ierīkošana Olaines novadā", līguma Nr.3DP/3.5.1.2.3./11/APIA/CFLA/006/003 un noslēgts 2011.gada 14.novembrī.
                        2009.gada maijā LASUA noslēdza līgumu ar LR Vides ministriju par projekta „Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” īstenošanu programmas „Vides politikas integrācija Latvijā” ietvaros.
 
90 % no projekta izmaksām tiek finansētas no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas Republikas budžeta, bet 10 % ir LASUA līdzfinansējums.
 
Projekta mērķis ir nodrošināt valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas atbilstību Eiropas Savienības prasībām, veicinot nozares pamatdarbības veida attīstību no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu.
 
Plānotās projekta aktivitātes ir:
  • normatīvo aktu projektu izstrāde likumdošanas atbilstības nodrošināšanai atbilstoši jaunajai Direktīvai;
  • atkritumu apstrādes uzņēmumu sertifikācijas sistēmas pilnveidošana;
  • atkritumu apsaimniekošanas politikas dalībnieku kapacitātes paaugstināšanas pasākumi;
  • starptautiskās sadarbības veicināšana „labākās prakses” pārņemšanai;
  • projekta vadība.
Projekta īstenošanas termiņš: 2009.gada maijs – 2010.gada novembris, kurš tika pagarināts līdz 2011.gada 28.februārim.
 
Vairāk informācijas par projektu iegūstama, kontaktējoties ar LASUA izpilddirektoru Armandu Nikolajevu (67442926).2009.gada 26.-30.oktobrī LASUA biedri apmeklē starptautisko vides tehnoloģiju un atkritumu apsaimniekošanas izstādi ENTSORGA 2009 Vācijā

   
No 2009.gada 26.-30.oktobrim 44 LASUA biedri apmeklēja starptautisko vides tehnoloģiju un atkritumu apsaimniekošanas izstādi ENTSORGA 2009, kas norisinās Ķelnē, Vācijā. Izstādes dalībnieki iepazinās ar jaunāko informāciju vides tehnoloģiju un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī piedalījās kontaktu veidošanā labākās prakses pārņemšanai Latvijā. Izstādes apmeklējuma izmaksas tika līdzfinansētas EEZ finanšu instrumenta un LR budžeta finansētā projekta „Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” ietvaros.


LASUA turpina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas līdzfinansētā projekta īstenošanu
               LASUA turpina realizēt projekta ”Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vides politikas integrācija Latvijā” ietvaros.

Lai īstenotu ES Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) ieviešanu Latvijā mērķus – veicināt nozares pamatdarbības veida attīstību no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu, kā arī iepazīstinātu ar iespēju uzņēmumiem pieteikties ES finansējuma programmai „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība” (MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1487),Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
rīko kārtējo INFORMATĪVO SEMINĀRU, kas notiks 2010.gada 31.martā
Siguldā, Ventas ielā 1a, viesnīcas „Aparjods” konferenču zālē.
 

Semināra tēmas:
1. Likumprojekta „Atkritumu apsaimniekošanas likums” izmaiņu ietekme un jaunās iespējas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu darbībā;
2. Pieteikšanās iespējas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 2007.-2013. gada finanšu plānošanas perioda ietvaros, t.sk.:
a. Prasības projektu iesniedzējiem;
b. Prasības projekta apstiprināšanai, līdz projekta iesniegšanai veicamie sagatavošanas pasākumi;
c. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas, finanšu shēma, Finansējuma pārklāšanās risku izklāsts ar citu iestāžu aktivitātēm un preventīvas darbības;
d. Finanšu līdzekļu pieejamība projekta īstenošanai;
3. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursi un to pieejamība atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem;
4. Praktiskie ieteikumi un pieredze projektu izstrādē.

Seminārā uzaicināti piedalīties:

LASUA biedri un to sadarbības partneri, Vides ministrijas un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar atkritumu saimniecības jautājumiem un vēlas sniegt savu ieguldījumu Latvijas atkritumu likumdošanas un praktiskās sistēmas uzlabošanā.

Semināra prezentācijas pieejamas šeit.

 
LASUA biedri dodas „labākās prakses” vizītēs uz Norvēģiju, Šveici un Itāliju
 
               Apakšprojekta ”Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” ietvaros LASUA biedri apmeklēja 3 EEZ valstis – Norvēģiju, Šveici un Itāliju, lai iepazītos ar jaunākajām tendencēm un metodēm atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanā.
               Pieredzes apmaiņas vizītē Norvēģijā no 2010.gada 1.-3.jūnijam tika apmeklēts Oslo lielākais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Roaf” un poligons Oslo tuvumā, kur uzņēmuma pārstāvji sniedza ieskatu gan saimniekošanas praksē, gan labākajos sadarbības modeļos gan ar iedzīvotājiem, gan juridiskām personām. Tāpat notika poligona apskate, apmeklējot vairāku veidu deponēšanas un šķirošanas vietas. Vizītes turpinājumā tika apmeklēta Lillehammere un tās četri dalītās vākšanas un šķirošanas centri, kas atrodas Lillehammeres tuvumā un ir vieni no lielākajiem Norvēģijā. Tika saņemta vērtīga pieredze par iedzīvotāju motivēšanas veidiem un izmantotajām tehnoloģijām. Komandējuma laikā tika apmeklēts arī bioloģisko atkritumu pārstrādes uzņēmums „Glor”.
               Pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē no 2010.gada 6.-9.jūlijam LASUA biedri iepazinās ar Šveices Weggis pašvaldības dalītās vākšanas un šķirošanas sistēmas vairākiem elementiem, ieskaitot dalītās vākšanas un šķirošanas centru. Īpaša uzmanība tika pievērsta darba ar atsevišķiem atkritumu veidiem, izvērtēšanai, piemēram, elektroniskie un bīstamie sadzīves atkritumu un to savākšanas un pāršķirošanas sistēmas efektivitāte. Tika uzzināts, ka no viena 50 000 iedzīvotāju liela Šveices reģiona pašvaldībām tiek savākts atkritumu apjoms, kas ir līdzvērtīgs viena Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona apjomam (ar aptuveni 200 000 iedzīvotājiem). Darba gaitā tika konstatētas vairāki izmaksu efektivitātes risinājumi, kas varētu noderēt arī Latvijas apstākļos. No otras puses secinājums ir tāds, ka Latvijā šobrīd netiek radīts tik liels atkritumu daudzums, kā Šveicē, kas savukārt neļauj izmantot izmaksu ziņā efektīvākās metodes. 
               Pieredzes apmaiņas vizītē Itālijā no 2010.gada 2.-6.novembrim tika apmeklēts atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Aral”, kas ir uzstādījis jauna veida tehnoloģiju, kas nav vērsta uz atkritumu šķirošanu, bet gan t.s. slapjo ekstrakciju (extruder). Tehnoloģijas būtība ir vērsta uz to, ka augsta spiediena ietekmē visa atkritumu masa tiek sadalīta sausajā un slapjajā frakcijā, savukārt, slapjā frakcija tiek nogādāta uz biogāzes ražošanas iekārtām, bet sausā nodota pārstrādei uz šrēderiem. Ņemot vērā, ka minētās tehnoloģijas pirmo projektu paredzēts īstenot arī Latvijā, iepazīšanās ar šo tehnoloģiju bija būtiska iespēja paplašināt uzņēmumu pārstāvju redzējumu uz jaunajām iespējām atkritumu kā resursu izmantošanas jomā. Komandējuma laikā tika apmeklēts arī atkritumu pārstrādes iekārtu ražotājs „VMpress”, kurš ražo iepriekšminētās tehnoloģijas iekārtas un kuras ir uzstādītas un darbojās uzņēmumā „Aral”. Sekojošais vienas no lielākajām Eiropas vides tehnoloģiju izstādes Ecomondo 10 apmeklējums bija vērsts uz iepazīšanos ar Itālijas vietējo un ārvalstu ražotāju visa veida tehnoloģiju piedāvājumu komunālās saimniecības jomā sākot ar ūdens apsaimniekošanu un beidzot ar visa veida atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijām. Iegūtie kontakti tiks izmantoti turpmākajam darbam izvēloties tehnoloģijas un to piegādātājus.
               Vērtējot komandējuma ietvaros saņemto informāciju, secināts, ka komandējuma dalībnieki iegūtās zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām atkritumu šķirošanā un apsaimniekošanā plāno izmanto savas uzņēmējdarbības attīstībai, kas tajā pašā laikā veicinātu arī Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) mērķu sasniegšanu.
               Brauciena laikā iegūtā informācija un pieredze palīdzēja izstrādāt Latvijas situācijai atbilstošus normatīvo aktu sistēmas darbības principus un izvēlēties piemērotākās tehnoloģijas šo principu sasniegšanai. Pieredzes apmaiņas brauciena rezultāti devuši būtisku ieguldījumu atkritumu saimniecības nozares tālākās attīstības veicināšanā.


 
Šodiena un skats nākotnē
II Starptautiskā konference par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.
Sigulda, 27.-28.01.2011. 
 
             2011. gada 27.-28. janvārī Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA), piedaloties citu Baltijas jūras valstu nozares speciālistiem, rīko profesionālo konferenci par atkritumu apsaimniekošanas problēmām un attīstības tendencēm. 2008. gada konferencē piedalījās 52 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī viesu statusā Starptautiskā federācija FEAD. Ņemot vērā nozares īpašo nozīmi cilvēka un vides mijiedarbībā, kā arī dažādo nozares problēmu aktualizāciju pēdējā laikā, šī gada konferencē bez Baltijas valstu pārstāvjiem, viesu statusā tiks uzaicināti pārstāvji no Nīderlandes un Skandināvijas valstīm, kā arī citi interesenti. Kopumā tiek gaidīti ap 60 nozares speciālistiem. Sekmīgai konferences norisei saņemts atbalsts arī no EEZ finanšu instrumenta.
              Konferences norises vieta : Viesnīca „ Sigulda” , Pils iela 6, Sigulda
              Darba valodas : latviešu, angļu (tiks nodrošināts tulkojums)
              Mērķauditorija : Valsts pārvaldes struktūru pārstāvji, nozares profesionālo organizāciju pārstāvji, nozares kompāniju pārstāvji.
              Publicitāte : pasākumu atspoguļot tiks aicināti preses un ziņu dienesta pārstāvji.
              28. janvārī paredzēta ekskursija uz poligonu „ Daibe” .
              Konferences dienas kārtībā paredzēts izskatīt trīs galvenos jautājumus :

1. Atkritumu saimniecības attīstības stāvoklis Baltijas jūras valstu reģionā.
2. Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā.
3. Uzņēmēju viedoklis par nozares stāvokli un attīstības tendencēm.
 
Prezentācijas no konferences pieejamas šeit.
 
Informatīva publikācija par atkritumu apsaimniekošanas politiku
 
Apakšprojekta ”Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” ietvaros ir izdota informatīva publikācija par atkritumu apsaimniekošanas politiku. Publikācija ietver:
·          Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem;
·          to Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvo aktu piemērus, kuras klātienē apmeklēja biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas” biedri „labākās prakses” braucienos 2010.gadā;
·          jauno Atkritumu apsaimniekošanas likumu un ar to saistīto 21 Ministru kabineta noteikumu;
·          10 reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus un vienu pašvaldības – Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas plānu.
 
 
Ļoti ceram, ka šis informatīvais materiāls būs palīgs Jūsu ikdienas darbam atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu piemērošanas juridiskajos un praktiskajos jautājumos.
 
Informatīvais materiāls elektroniski ir pieejams šeit.


Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.
 
 
               2009. gada septembrī SIA „Eko Cikls” (uzņēmums, dibināts 2004. gadā ar mērķi veikt otrreizējo izejvielu savākšanu, šķirošanu, pirmapstrādi un realizāciju Latvijā un ārpus tās robežām) ir uzsācis projekta „Starptautiskās pieredzes pārnese stikla atkritumu ekoefektīvā pārstrādē iegūstot kvalitatīvu otrreizējo izejvielu” realizāciju. Projekts tiek realizēts ar EEZ finanšu instrumenta palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību programmas „Vides politikas integrācijas programma Latvijā” ietvaros. Projekta partneris ir biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”.
Projekta mērķis ir ieviest jaunu stikla atkritumu apstrādes tehnoloģiju, kas būtiski paaugstinās stikla otrreizējās izejvielas kvalitāti, paplašinot produkta noietu starptautiskā tirgū, veicinot uzņēmuma specializāciju un piegādājot otrreizējo izejvielu starptautiskai stikla ražošanas rūpniecībai. 
 
Projekta laikā tiks realizētas 4 aktivitātes: 
1. stikla atkritumu pirmapstrādes, malšanas un attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas iegāde; 
2. stikla atkritumu pirmapstrādes, malšanas un attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas piegāde, uzstādīšana; 
3. trīs publicitātes pasākumi plašai mērķauditorijai; 
4. projekta vadība. 
 


Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.
 
 
               Projekta rezultātā uzņēmumā SIA „Eko Cikls” tiks uzstādīta stikla atkritumu pirmapstrādes, malšanas un attīrīšanas tehnoloģiskā iekārta un veikti 3 publicitātes pasākumi par ekoefektīvu otrreizējo izejvielu sagatavošanu plašai mērķauditorijai. Papildus projekta realizācija veicinās vairāku vides ieguvumu sasniegšanu – uzņēmumā samazināsies elektroenerģijas patēriņš par 70 kW/t uz pārstrādāto stikla atkritumu daudzumu un dīzeļdegvielas patēriņš par 10 l/t uz pārstrādāto stikla atkritumu daudzumu, kā arī palielināsies eksportējamās produkcijas apjoms par 50%. 
 
Projekta noslēgums plānots 2010. gada aprīlī. 


 
 
 
  
LASUA. Reg.nr.40008013925
Mukusalas iela 33, LV 1004, Riga, Latvia
info@lasua.lv